Spoločnosť HELL ENERGY SK s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pravidlá

PODMIENKY SÚŤAŽE 

„NAČERPAJTE ENERGIU A VYHRAJTE SKVELÉ CENY“

I.

USPORIADATEĽ

HELL ENERGY SK s.r.o., Krosnianska 81 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, Slovensko. IČO: 36594521, DIČ: 2022018405

(ďalej aj ako „usporiadateľ“)

II.

SPONZOR

HELL ENERGY SK s.r.o., Krosnianska 81 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, Slovensko. IČO: 36594521, DIČ: 2022018405

(ďalej aj ako „sponzor“)

III.

NÁZOV SÚŤAŽE

 1. Názov súťaže je: „NAČERPAJTE ENERGIU A VYHRAJTE SKVELÉ CENY“ (ďalej aj ako „súťaž“).

IV.

 DOBA TRVANIA  

 1. Doba trvania súťaže je od 1.11.2020 do 30.11.2020.

V.

MIESTO KONANIA

 1. Súťaž prebieha v sieti čerpacích staniciach Slovnaft v Slovenskej republike (ďalej aj ako „ČS Slovnaft“), a na webovej stránke www.hellenergy.sk/slovnaft.

VI.

PODMIENKY ÚČASTI

 1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“).
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom občianskoprávnom právnom vzťahu alebo v inom zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi a/alebo subjektom podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby, ktoré sú k týmto osobám blízkou osobou, a to príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na písomné komentáre k súťaži.

VII.

PRIHLÁSENIE

 1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že po dobu trvania súťaže od 01.11.2020 do 30.11.2020 nakúpi v sieti čerpacích staníc Slovnaft 2 súťažné produkty* HELL ENERGY Drink na jednom pokladničnom doklade (ďalej aj ako „súťažný produkt“) a splní nižšie uvedené podmienky:

  * (Súťažnými produktami sú HELL ENERGY Drink Classic 0,5l a HELL ENERGY Drink Apple 0,5l)

a) prihlási sa (už má vytvorené konto) alebo zaregistruje sa na webovej stránke www.hellenergy.sk/slovnaft kde do formulára uvedie svoje kontaktné údaje vrátane mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónneho čísla (ďalej aj ako „účastník“)

b) odfotí alebo naskenuje svoj pokladničný doklad, ktorým preukáže nákup súťažného produktu, a to dvoch súťažných produktov* HELL ENERGY Drink na jednom pokladničnom doklade. Odfotený alebo naskenovaný pokladničný doklad musí mať čitateľné údaje najmä dátum, poradové číslo pokladničného dokladuidentifikačné číslo čerpacej stanice Slovnaft, na ktorej bol zakúpený súťažný produkt HELL ENERGY Drink.

c) pokladničný doklad musí byť nepoškodený a čitateľný, pričom z údajov v ňom uvedených musí byť zrejmé, že bol zakúpený súťažný produkt* HELL ENERGY Drink, kedy (dátum) a na akej ČS Slovnaft to bolo (identifikačné číslo ČS). Nečitateľný alebo poškodený alebo neúplný pokladničný doklad si usporiadateľ vyhradzuje právo vyradiť.

d) každý účastník sa môže do súťaže zapojiť opakovane, ale vždy len s novým nákupom súťažného produktu* HELL ENERGY Drink na jednom pokladničnom doklade

e) jeden podkladničný doklad = jedna možnosť výhry

f) účastník je povinný uschovať si pokladničný doklad o nákupe súťažného produktu (doklad) pre prípadnú kontrolu zo strany usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontroly pokladničného dokladu o nákupe súťažného produktu HELL ENERGY Drink.

VIII.

ŽREBOVANIE A VÝHRY

 1. Vecné výhry do súťaže venoval sponzor.
 2. Žrebovanie prebehne každý týždeň po dobu trvania súťaže. Vyžrebovaní výhercovia budú zverejnení na webovej stránke www.hellenergy.sk/slovnaft. Vyžrebovaní účastníci súťaže týmto dávajú súhlas s ich zverejnením vrátane mena a adresy.

  Vyžrebovaný výherca:
  a)  získa ELEKTRO KOLOBEŽKU v hodnote 525,00 EUR s DPH
  b)  získa kufrík s energetickými nápojmi značky HELL ENERGY Drink v hodnote 12,00 EUR s DPH
 3. Každý z účastníkov, ktorý má nárok na výhru, bude informovaný e-mailom na adresu, ktorú uviedol do formulára pri svojom prihlásení alebo registrácii na webovej stránke www.hellenergy.sk/slovnaft.
 4. Výhry budú výhercom odoslané na adresy uvedené pri prihlásení alebo registrácii, a to maximálne do 30 dní od žrebovania poštou alebo kuriérom.
 5. V prípade, že nebude možné výhercu kontaktovať z dôvodu neaktuálnych kontaktných údajov a nebude mu tak možné výhru odovzdať, prepadne príslušná výhra v prospech  usporiadateľa s tým, že môže byť využitá pre marketingové účely bez nároku účastníka na akékoľvek ďalšie náhradné plnenie.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyžrebovaných/neúspešných účastníkov neinformovať.
 7. Výhercovia môžu byť usporiadateľom požiadaní, aby sa podieľali na primeranej publicite v súvislosti so súťažou, ak to bude sponzor žiadať, a prevzatím výhry dáva usporiadateľovi súhlas s využitím svojho mena, fotografie a zvukového a/lebo obrazového záznamu v rámci primeranej tlačovej a internetovej publicity spojenej s akciou.

IX.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účasťou na súťaži berie účastník na vedomie, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je usporiadateľ oprávnený jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailové adresy oznámené usporiadateľovi, spracovávať na účely účasti na súťaži, a to na čas nevyhnutný pre usporiadanie súťaže, a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese usporiadateľa súťaže alebo na e-mailovej adrese sutaz-slovnaft@hellenergy.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Osobné údaje budú spracúvané  za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom).
 3. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude usporiadateľ spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu sponzora súťaže bude usporiadateľ používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení.
 4. Ak účastník pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracovaním svojich uvedených osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa s cieľom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy na ponúkanie obchodu a služieb a zasielania informácií o marketingových akciách usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb usporiadateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na 1 roka od jeho udelenia, prípadne kým nedôjde k odvolaniu súhlasu.

X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne iné záväzky a účastníci nebudú mať právny nárok na žiadne iné plnenia od usporiadateľa, okrem výhier uvedených v podmienkach tejto súťaže.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky tejto súťaže stanovené pre výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu získať účastníci, ktorí nesplnili čo i len čiastočne podmienky stanovené súťažou.
 3. Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.
 4. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako sú uvedené v týchto podmienkach súťaže.
 5. Výhra nie je právne vymáhateľná.
 6. Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (wobblery, headery, letáčiky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia presne odpovedať skutočnej podobe výhier. Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje usporiadateľ.
 7. Výherca zodpovedá za riadne zdanenie svojej výhry, ak jej hodnota presiahne sumu 350,00 EUR.
 8. Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov súťaže v prípade, ak by taký účastník porušoval podmienky, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.
 9. S pripomienkami k priebehu súťaže sa môžete obracať na e-mail sutaz-slovnaft@hellenergy.sk.
 10. Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť abstraktu z týchto podmienok, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou.
 11. Úplné podmienky, ktoré sú zverejnené na www.hellenergy.sk/slovnaft, sú považované v rámci súťaže za jediné úplné a konečné. Účasť v súťaží je dobrovoľná a každý účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami.
 12. Prípadné zmeny podmienok, na ktoré má usporiadateľ súťaže právo, budú zverejnené na www.hellenergy.sk/slovnaft.
 13. Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na webových stránkach súťaže môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies je možne robiť nástroji všetkých bežných webových prehliadačov.